messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 122| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (หรือ ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 122
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 120
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 116
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 100
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 111
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110