เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 18 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (หรือ ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 13
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95