เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางปราถนา นาวัลย์
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศพด. บ้านบัว
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด