เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box กองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศพด. บ้านบัว
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางปราถนา นาวัลย์
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางปราถนา นาวัลย์
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศพด. บ้านบัว
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศพด. บ้านบัว
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97