เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box สภาเทศบาล
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0935218597
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0935218597
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0849524626
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0849524626
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0878587730
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0878587730
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0892737739
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0892737739
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0981062008
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0981062008
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0936368447
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0936368447
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0611480923
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0611480923
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0854668848
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0854668848
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0651138672
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0651138672
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91