เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮดปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ระเบียบการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดแฮดเพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อ การรับชำระภาษีป้ายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.รบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70