เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box สำนักปลัด
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0854531701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0854531701
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0818261920
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ

โทร : 0818261920
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0885457761
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร : 0885457761
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0862195960
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 0862195960
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0833273284
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 0833273284
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0883282818,098980438
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร : 0883282818,098980438
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0935243331
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร : 0935243331
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0612928999
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

โทร : 0612928999
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0896773179
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 0896773179
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0818934454
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 0818934454
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0651188892
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0651188892
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0856967975
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0856967975
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0878605886
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0878605886
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0629952793
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0629952793
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0986214817
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0986214817
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน
โทร : 0951813202
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน

โทร : 0951813202
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง
โทร : 0807489984
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง

โทร : 0807489984
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102