เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0818261920
นายธนทรัพย์ ข่วงทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 08 6455 6741
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0862195960
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0833273284
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0883282818,098980438
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0935243331
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0612928999
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0896773179
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0818934454
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0651188892
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0856967975
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0878605886
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0629952793
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0986214817
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน
โทร : 0951813202
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง
โทร : 0807489984