เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Kick off เดินรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน [23 กันยายน 2565]
โครงการครอบครัวสร้างสุข [21 กันยายน 2565]
โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ2565 [24 สิงหาคม 2565]
การตรวจสารเสพติด ตามโครงการRe-x-ray แก่บุคลากรเทศบาลตำบลกุดแฮด [16 สิงหาคม 2565]
การมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง [6 สิงหาคม 2565]
โครงการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสู่ตลาดที่หลากหลาย”ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2565 [27 กรกฎาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแฮด “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ปี 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [18 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 134 รายการ)