เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต [15 พฤศจิกายน 2564]
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [21 ตุลาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [20 สิงหาคม 2564]
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นในพื้นที่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [9 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [9 สิงหาคม 2564]
ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดแฮด [3 กรกฎาคม 2564]
การมอบถุงยังชีพมอบให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด [16 มิถุนายน 2564]
การณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 [15 มิถุนายน 2564]
การออกพ่นฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน [11 มิถุนายน 2564]
ออกพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน [10 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126