เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวภาวดี สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4278 4178
นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 8867 6798
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 5453 1701