เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0955492663
นางทิชากร สวนาการณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0850102675
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629