เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box กองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0955492663
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0955492663
นางทิชากร สวนาการณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0850102675
นางทิชากร สวนาการณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0850102675
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110