เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นายเหง่า ทุมลา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0847858933
(นายเหง่า ทุมลา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0847858933
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115