messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นางสาวแตงอ่อน ศรีมุกดา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 06 3573 2146
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701