เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นายเหง่า ทุมลา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0847858933
(นายเหง่า ทุมลา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0847858933
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
account_box สภาเทศบาล
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0935218597
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0935218597
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0849524626
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0849524626
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0878587730
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0878587730
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0892737739
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1

โทร : 0892737739
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0981062008
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0981062008
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0936368447
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0936368447
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0611480923
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0611480923
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0854668848
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0854668848
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0651138672
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2

โทร : 0651138672
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 5453 1701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 5453 1701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 5453 1701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 5453 1701
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0959243878
นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0959243878
account_box สำนักปลัด
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0854531701
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0854531701
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0818261920
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ

โทร : 0818261920
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0885457761
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร : 0885457761
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0862195960
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 0862195960
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0833273284
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 0833273284
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0883282818,098980438
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร : 0883282818,098980438
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0935243331
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร : 0935243331
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0612928999
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

โทร : 0612928999
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0896773179
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 0896773179
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0818934454
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 0818934454
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0651188892
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0651188892
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0856967975
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0856967975
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0878605886
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0878605886
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0629952793
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0629952793
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0986214817
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง

โทร : 0986214817
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน
โทร : 0951813202
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน

โทร : 0951813202
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง
โทร : 0807489984
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง

โทร : 0807489984
account_box กองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0955492663
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0955492663
นางทิชากร สวนาการณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0850102675
นางทิชากร สวนาการณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0850102675
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629
account_box กองช่าง
นายบูญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084531701
นายบูญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084531701
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ
account_box กองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศพด. บ้านบัว
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางปราถนา นาวัลย์
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางปราถนา นาวัลย์
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศพด. บ้านบัว
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศพด. บ้านบัว
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66