messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0862445737
(นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0972621574
(นายสมัย ศรีมุกดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0986411876
(นางสาวแตงอ่อน ศรีมุกดา)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 06 3573 2146
(นายสำเริง ทรงศิริ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 0810490272
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
account_box สภาเทศบาล
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0935218597
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0849524626
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0878587730
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0892737739
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0981062008
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0936368447
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0611480923
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0854668848
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0651138672
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-453-1701
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวภาวดี สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4278 4178
นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 8867 6798
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 5453 1701
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0959243878
account_box สำนักปลัด
นายนิโรจน์ สวนาการณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844183039
นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0818261920
นายธนทรัพย์ ข่วงทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 08 6455 6741
นางจารุณี แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0862195960
นางสุรีย์วรรณ เฮืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0833273284
นางนัดณภา ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0883282818,098980438
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0935243331
จ่าเอกชัยณัฎฐ์ บุพพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0612928999
นางสาวกุหลาบ จำวงศ์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0896773179
นายถาวร กุดวงค์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0818934454
นางสาวรัชนู จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0651188892
นายบุญยัง ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0856967975
นายพนา วัยเหนิดลือ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0878605886
นายสุพิน ศรีมุกดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0629952793
นายศักดิ์ชัย พองพรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0986214817
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คนงาน
โทร : 0951813202
นายพิคธิยา ศรีมุกดา
ภารโรง
โทร : 0807489984
account_box กองคลัง
นางสาวภาวดี สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4278 4178
นางพิกุล สาระชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0 4278 4178
นางสุภาภรณ์ เลไธสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0898452656
นายทนงศักดิ์ อัครราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 0872253583
นางสาวกรวรรณ โคตะมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0910656629
account_box กองช่าง
นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 8867 6798
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ
account_box กองการศึกษา
นายบุญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาล รักษาาชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฆัสรา พองพรหม
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางมณธิชา พงษ์ไพบูลย์
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
ว่าง
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางศิรานุช กุดวงค์แก้ว
ครู ศพด. บ้านบัว
นางมัตติกา คงเกิด
ครู ศพด. บ้านกุดแฮด
นางยุพิน กลางประพันธ์
ครู ศพด. บ้านบัว
นางรัศมี แพงศรี
ครู ศดว. หนองสองหาง
นางสาวฐิตา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววันเรียม กุดวงค์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางสาวอรสา กุดวงศ์แก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบัว
นางวรรณี ปัญจิตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว. หนองสองหาง
นางวิจิตรา แสงสิทธิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกุดแฮด