messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
info_outline ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลกุดแฮด 1. ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลกุดแฮด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ 16 ธันวาคม 2539 และยกฐานะตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแฮดและจัดตั้งเป็น “เทศบาลตำบลกุดแฮด” ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก. กำหนดให้เทศบาลตำบลกุดแฮด เป็นเทศบาลขนาดเล็ก เทศบาลตำบลกุดแฮด มีพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,375 ไร่ มี 8 หมู่บ้าน ประชากร 6,081 คน หลังคาเรือน จำนวน 1,755 หลัง ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 9 ถนนกุดบาก – คำเพิ่ม ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอกุดบาก 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือจรด ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศใต้จรด ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออกจรด ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตกจรด ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ เทศบาลตำบกุดแฮด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร (84,375 ไร่) ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลกุดแฮด ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงหุบเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วน ปนทราย ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตร เทศบาลตำบลกุดแฮด มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 หมู่บ้าน 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการขั้นพื้นฐาน 2.1 การคมนาคม - ทางหลวงชนบท สายกุดบาก – ดินจี่ เชื่อมระหว่าง อำเภอกุดบากกับ อำเภอคำม่วงไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง - ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน - ถนนเพื่อการเกษตรยังเป็นถนนดิน ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก 2.2 การไฟฟ้า - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๘ หมู่บ้าน และมีประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม 6,016 คน - ไฟฟ้ายังไม่เพียงพอกับการใช้เพื่อการเกษตร 2.3 ด้านเศรษฐกิจ 2.3.1 อาชีพ ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น - ปลูกข้าว ส่วนมากจะทำนาปี ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว - ปลูกมันสำปะหลัง แนวโน้มการปลูกจะลดลง เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ ต่ำลงทุกปี - ยางพารา ปาล์มน้ำมัน - การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ
ข้อมูลประชากร ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561