messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ (vision) “ โครงสร้างพื้นฐานดี มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ สนับสนุนงานอาชีพให้มีรายได้เพียงพอ พัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำ มุ่งนำการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรม นำชุมชนสู่อาเซียน ” พันธกิจ (Mission) 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ แหล่งน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา 2. สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการ ส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 5. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ พัฒนาการบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนเหล่งการเรียนรู้ แก่เด็ก และเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน