เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่าง 102.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 035/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก.สน.07218 สายเชื่อมถนน-บ้านบัว หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 027/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้าน สท.ประยงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ที่ 8 บ้านบัว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 003/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ที่ 8 บ้านบัว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 039/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ (W) จำนวน ๗๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงสีตำลึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาสุก หมู่ที่ 5 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำพระ หมู่ที่ 10 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายประชาอาสา หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุดเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืดให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืด ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แบบแขวน ขนาด 160 KVA พร้อมปักเสา พาดสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำท่วม หมู่ที่ 5 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยมะรัว หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ถนน ส.ป.ก.สายหมู่ที่ 5-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแขวน ขนาด 160 KVA พร้อมปักเสา พาดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงน้ำสร้าง บ้านบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็นและแบบลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก.สายหมู่ที่ 5-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองบัวทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี. รสจืด ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 แห่ง ระหว่างเดือน วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดบาก หมู่ที่ 1-บ้่านนาขาม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 และเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อจัดซื้อผ้าม่านทึบแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก. สน.07220 สายแยกถนน-แปลงเกษตรกรรม บ้านบัว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำเดือน เมษายน 2565 (ปิดภาคเรียน) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทอง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีมุกดา หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต ทต.กุดแฮด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดน้ำขุ่น บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบะฮี บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุดเกวียน บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ส.ป.ก.สน 07103 บ้านทรายแก้ว ถึง บ้านงิ้ว บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
1 - 50 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2