เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ถ้าหากประสงค์จะฝึกงานที่เทศบาลต้องทำอย่างไรค่ะ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดค่ะ

(โดย:นส.อริญา ชะมีรัทฃมย์ เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2565)

จากสำนักงานพลังานจังหวัดสกลนครครับ ติดตามเรื่องหนังสือ สน 0015/ว616 เรื่องการถ่าโอนภารกิจงานควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิงให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คับ รับกวนประสานกลับ ที่เบอร์ 061-5577846 ครับ

จะแจ้งเจ้าหน้าที่กองช่างให้ติดต่อกลับนะคะ ไม่ทราบว่ามีการประสานงานไปหรือยัง

(โดย:กิตติ ไชยเสน เขียนเมื่อ:22 มีนาคม 2565)

ถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิต ในวันที่ 2 กพ 65 มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไหม

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างวันที่ 1 -10 แจ้งญาติอย่าพึ่งปิดบัญชี และให้เตรียมเอกสาร ใบมรณะบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและญาติ ติดต่อที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด โดยเร็ว

(โดย:นางละคร กุดวงค์แก้ว เขียนเมื่อ:04 มีนาคม 2565)

การชำระภาษีปี2565

ห้วงระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 เทศบาลตำบลกุดแฮดจะเริ่มรับบริการจัดเก็บ ตั้งแต่ กุมภาพันธ 2565 ถึง เมษายน 2565 แต่จากเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส โควิด 19 อาจจะมีการขยายระยะเวลาถึงเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

(โดย:นางสาวกฤษณา ไฝชอบ เขียนเมื่อ:02 มีนาคม 2565)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว