messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
visibility ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกุดแฮด

สัญลักษณ์ตรา
รูปวงกลม บนท้องฟ้ามีเมฆ มองเห็นภูเขา คนตำข้าว บริเวณรอบๆมีไก่และหมู
เมฆและภูเขา
เมฆและภูเขา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทัพยากรธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขาบนเทือกเขาภูพานคนตำข้าวไก่และหมู หมายถึงวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย อาศัยธรรมชาติในการหาเลี้ยงชีพ
คำขวัญเทศบาลตำบลกุดแฮด
ป่าชุมชนอุดมสมบรูณ์ ศูนย์อินแปงแหล่งศึกษา งามล้ำค้าผ้าย้อมคราม วิถีชีวิตงามเผ่ากะเลิง