เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder ประมวลจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดแฮด พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47