เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file 8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ( ปี 2564 - 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2