เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ( ปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file 10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file 8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2