messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
หลักการและเหตุผล แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดแฮด
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด ที่ 194/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1. หลักการและเหตุผล ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1. หลักการและเหตุผล ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3