เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
assistant_photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file 8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file 10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file 1. หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ( ปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94