messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 e-plan nacc
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1