ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง