ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง