ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง