ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง