ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง