ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง