ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง