ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 784 โด๊ส พร้อมชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง