ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง