ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสร้างความเข็มแข็ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง