ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง