ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง