ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง