เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นในพื้นที่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม ๒๕64 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นในพื้นที่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้นิมนต์พระครูภาวนาสกลธรรม (หลวงปู่ขาว พุทธรกฺขิโต วัดป่าคูณคำวิปัสสนา) ประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล โดยนายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดบากและในเขตอำเภอกุดบาก เข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายทางเลือก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชนและหมู่บ้าน การให้บริการให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ม.10 และในเขตอำเภอกุดบาก เพื่อรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบัญญัติให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในกรณีมีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท และข้อพิพาททางอาญา ในความผิดอันยอมความได้และความผิดลหุโทษ โดยกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้น เพื่อนำกฎหมายฉบับดังกล่าวไปใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาท โดยต้องได้รับความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคม ในชุมชนและหมู่บ้าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และสมานฉันท์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79