เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลกุดแฮด จัดโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจังหวัดสกลนครได้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ คือต้นทาง:การลดปริมาณขยะ ครัวเรือนทำถังขยะเปียก กลางทาง: การเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ปลายทาง:ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผู้โพส : admin