เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
รายละเอียด : วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลตำบลกุดแฮดจึงได้จัดกิจรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวและการดูแลทำความสะอาดในบริเวณดอนเจ้าปู่ บ้านกุดแฮด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดแฮด ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปลูกต้นยางนา ต้นประดู่ ไม้กฤษณา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64