เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ2565
รายละเอียด : วันที่ 23สิ งหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดแฮดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมครามประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อให้สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองสังคมและประเทศชาติ โดยนายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดการพัฒนา
ผู้โพส : admin