messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
การประชุมประชาคม อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย
รายละเอียด : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเจตน์ พิมพานนท์ นายอำเภอกุดบาก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างกลไกในกิจกรรมการพัฒนา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยใช้หลักการพัฒนายึดพื้นที่ (Area Based) บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดบาก คือกลุ่มเป้าหมาย 1ใน3 หมู่บ้านของอำเภอกุดบากที่ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินโครงการ จึงมีการจัดประชาคมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดแฮด ทั้งนี้ นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด นางสาววรรณิภา ศรีมุกดา รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮดเข้าร่วมในการจัดประชาคมครั้งนี้ ผลการประชาคม ได้คัดเลือกกิจกรรมการปลูกผักในชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม การปลูก การดูแล การบริโภคผักผลไม้ที่ปลูกในชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้โพส : admin